Epicurianism on ethic

Epicurianism on ethic จริยธรรมของลัทธิเอพพผอคีวเรียน

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เอพเพอคีวเรีส ( Epicurus, ก.ค.ศ. 341 – 270 ) ถืออภิปรัชญาปรมาณูนิยมของเดอมาคเครอเทิส แต่สอนว่า การมุ่งหน้าหาความพึงพอใจโดยไม่รู้จักประมาณตนอย่างที่ลัทธินิยมสอนนั้นทำให้ขาดความสุข ดังนั้นคนฉลาดจะมุ่งดับทุกข์โดยใช้สติปัญญาทำใจอุเบกขาต่อการยั่วยุทางผัสสะทุกอย่าง

สาวกแก้ไขมาตรการจริยะของสำนักเป็นว่าให้รู้จักประมาณตนในการหาความสุข เพื่อให้มีความสุขได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ความคิดเช่นนี้แหละที่ได้ชื่อลัทธิว่า ลัทธิเอพเพอคีวเรียน (Epicureanism)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s