environment and goodness

environment and goodness สิ่งแวดล้อมกับการทำดี

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

สิ่งแวดล้อมมีความหมายกว้างมาก หมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่ภายนอกจิตใจของบุคคลแต่มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลนั้น สิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้แก่ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ้ฉพาะถิ่น นอกจากนั้นยังหมายถึงสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดีและศิลปะ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่บุคคลผู้นั้นสังกัดอยู่ด้วย

สังคมวิทยาจริยะจึงกล่าวถึงอิทธิพลภายนอกที่มีต่อความประพฤติดังกล่าวมาข้างต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s