Descartes on philosophy of God

Descartes on philosophy of God เดการ์ตกับปรัชญาพระเจ้า

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เดการ์ตมีทรรศนะทางปรัชญาต่อพระเจ้าว่า

1) รับรองความมีอยู่ของตัวฉันและสสาร

2) รับรองความจริงของความรู้ที่แจ่มแจ้งและชัดเจน

3) เป็นผู้ให้การเคลื่อนแก่สสาร

4) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณกับกาย

เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของพระเจ้าต้องเป็น ผู้ทรงสรรพฤทธิ์(Omnipotent), ผู้ทรงสรรพัญญู (Omniscient), และผู้ทรงสรรพเมตตา (Omnibenevolent) เหมือนในปรัชญาอัสสมาจารย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s