Descartes and network

Descartes and network เดการ์ตกับระบบเครือข่าย

ผู้แต่ง : เมธา หริมเทพาธิป
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เรอเน เดการ์ต (René Descartes 1596-1650) ชาวฝรั่งเศส ได้สมญาว่าเป็นบิดาของปรัชญายุคใหม่ เข้ามหาวิทยาลัยเยสุอิตศึกษาศิลปศาสตร์และปรัชญา ต่อปริญญาโททางกฎหมาย ไม่ชอบตรรกวิทยาและปรัชญาของแอเริสทาเทิล แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีทำความรู้ให้แน่นอนตามวิธีการของเบเขินเพราะจำกัดกรอบของความรู้แคบเกินไป

แต่เชื่อความชัดเจนแน่นอนตายตัวของคณิตศาสตร์โดยอาศัยการหยั่งรู้เป็นตัวค้ำประกัน จึงตั้งใจจะใช้วิธีการคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีเรขาคณิตวิเคราะห์ (analytic geometry) ซึ่งเดส์การ์ตเป็นผู้ค้นพบ ร่วมกับเรขาคณิตของยูคลิดและพีชคณิตที่เพิ่งได้รู้จากชาวอาหรับ หวังว่าวิธีใหม่ของตนจะค้ำประกันความรู้ครบถ้วน

เบเขินไม่สนใจสร้างระบบความรู้ เพราะเชื่อว่าระบบอยู่ที่กฎตายตัวของโลก เรารู้ส่วนไหนก็ใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนนั้นก็พอแล้ว แต่เดการ์ตต้องการความแน่นอนมากกว่านั้นคือ ให้ระบบค้ำประกันความรู้ด้วยระบบเครือข่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s