corpuscular theory

corpuscular theory ทฤษฏีอนุเทห์

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เรื่องพระเจ้า เราไม่มีมโนคติแต่เกิด และไม่มีประสบการณ์เรื่องพระเจ้า แต่จากประสบการณ์อื่น ๆ เราอาจสร้างมโนคติเรื่องพระเจ้าขึ้นได้ ซึ่งจะเชื่อถือว่าเป็นจริงไม่ได้ กระไรก็ดี แม้เราไม่รู้แน่ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร แต่จากการพิสูจน์เรารู้แน่ได้ว่าต้องมีพระเจ้า เราแน่ใจเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าด้วยการพิสูจน์เช่นเดียวกับที่เราแน่ใจว่าเมื่อเส้นสองเส้นตัดกัน มุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน

ข้อพิสูจน์ของลัค (Locke) ก็คือ เนื่องจากว่าจากไม่มีจะมีอะไรขึ้นมาไม่ได้ (Nothing can not produce real being) ในเมื่อขณะนี้มีอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นต้องมีอะไรอยู่ก่อนที่จะสามารถทำให้สิ่งอื่นมีขึ้นมาได้ ผู้สร้างจึงต้องเป็นผู้มีสรรพัญญู (Omniscience) , พลัง(Power) , และญาณสอดส่องดูแล (Providence)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s