composition

composition รวมหมู่

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : ศ.กีรติ บุญเจือ

รวมหมู่ (composition) คือ การอนุมานลักษณะของส่วนรวมจากลักษณะของหน่วยย่อย ซึ่งรู้มาหมดทุกหน่วย ความรู้เช่นนี้ไม่ช่วยให้อนุมานได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะเมื่อรวมหมู่กันเข้าแล้ว ยังมีอะไรเพิ่มเติมมาอีก บางครั้งสำคัญมาก บางครั้งไม่สู้สำคัญนัก แต่ก็ทำให้เหตุผลนั้นไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น

“นักฟุตบอลของเราเตะเก่งทุกคน ทีมของเราจะต้องชนะ”

แต่ละคนอาจจะเตะเก่งกว่าคนเล่นของฝ่ายตรงข้าม แต่ถ้าเข้าทีมแล้วเล่นไม่เข้าขากันไม่รู้จักแบ่งหน้าที่กัน ก็อาจจะแพ้ได้ง่าย ๆ

“คนคนหนึ่งกินอาหารน้อยกว่าช้างเชือกหนึ่งอยู่มาก เพราะฉะนั้นโลกของเราผลิตอาหารป้อนช้างมากกว่าใส่ปากใส่ท้องมนุษย์”

คนกินอาหารน้อยกว่าช้างจริงเมื่อเปรียบกันหน่วยต่อหน่วย แต่ในโลกมีจำนวนคนมากกว่าจำนวนช้างมากนัก เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันเข้าหมดแล้ว คนกินอาหารมากกว่าช้างอยู่มาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s