communication by language

communication by language การสื่อสารด้วยภาษา

ผู้แต่ง : สุดารัตน์ น้อยแรม
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ภาษาคือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสื่อความคิดและความเข้าใจและเหตุผลระหว่างกันของคนในสังคม ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม ถ้าคนในสังคมพูดกันด้วยถ้อยคำที่ดีก็จะช่วยให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างปรกติสุข แต่ถ้าหากพูดกันด้วยถ้อยคำไม่ดี ก็จะทำให้เกิดความบาดหมางใจกัน ภาษาจึงมีส่วนช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และเป็นสมบัติร่วมของคนในสังคม

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป การที่บุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นติดต่อกันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของโลก นอกจากนี้จะทำให้เราได้รู้จักตนเองด้วย เพราะการสื่อสารเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่ย้อนกลับมาหาตัวเอง คนที่ขาดการสื่อสารระหว่างบุคคลจะทำให้ปรับตัวยากทางสังคม ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ ยิ่งคนที่มีการสื่อสารระหว่างบุคคลมากเพียงใด ก็จะยิ่งเพิ่มการรู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นมากขึ้นเพียงนั้น ข้อมูลที่เราได้มาจากการสื่อสารระหว่างบุคคลนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเรามีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นอีกด้วย

มีคนไม่น้อยที่อาย กังวล และกลัว การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลเสียของพฤติกรรมทางด้านการสื่อสาร เพราะการสื่อสารระหว่างบุคคลทำให้ได้เรียนรู้อะไร หลายอย่างได้มากขึ้น รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ทำให้มีความตั้งใจที่จะช่วยลดความกลัวด้วยความพยายามที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อได้เรียนรู้จากการร่วมสังคมกันก็จะทำให้ความกลัวความกังวลลดน้อยลง และเมื่อนาน ๆ เข้าก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามารถปรับตัวและใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิดของตนได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดความสำเร็จของการสื่อสารระหว่างบุคคล ส่วนหนึ่งวัดจากระดับของความสอดคล้องกันระหว่างการแสดงออกกับความเชื่อและค่านิยมของแต่ละคน หากการแสดงออกของคนไม่ตรงกับทัศนะคติของตน แสดงว่าการสื่อสารนั้นขาดความสอดคล้องกัน ยิ่งความสอดคล้องมีมากเพียงใด ก็จะยิ่งทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นมีความชัดเจนและแน่นอนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย คนที่พูดด้วยความจริงใจตรงกับความรู้สึกย่อมจะสื่อสารความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด นอกจากนั้นการซักถามและการตอบคำถามยังสามารถชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องของการพูดกับความรู้สึกได้ ยิ่งให้โอกาสผู้พูดมีอิสระที่จะเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่พูด ก็จะยิ่งสอดคล้องมากยิ่งขึ้น เพราะตามปกติคนเรามักจะเลือกเรื่องหรือหัวข้อพูดที่ตนเองถนัด

ในการสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างสอดคล้องกับความรู้สึกของตนเอง จะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย เมื่อคนเกิดความไว้วางใจการสื่อสารจะเกิดขึ้นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพราะรู้สึกอิสระที่จะแสดงออก มีความพอใจที่จะติดต่อสื่อความกันและสร้างความสัมพันธ์ในทางที่ดี ในแง่ของตนเองเมื่อมีคนอื่นให้ความไว้วางใจก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เมื่อเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกคุกคามหรือข่มขู่จากผู้อื่น จะทำให้พฤติกรรมในการป้องกันตัวลดน้อยลง และจะเกิดความพอใจที่จะติดต่อกับผู้อื่น การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะดำเนินไปอย่างดีและประสบผลสำเร็จ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s