Charron, Pierre

Charron, Pierre ปิแอร์ ชาร์รง

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ปิแอร์ ชาร์รง (Pierre Charron 1541-1603) เป็นชาวฝรั่งเศส เรียนกฎหมาย เป็นทนายความอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ต่อมาเรียนปรัชญาและบวชเป็นบาทหลวง เขียนหนังสือชื่อว่า ความจริงสามข้อ(ฝร. Les TroisVerités = The Three Truths) ซึ่งหมายความว่ามีความจริงอยู่ 3 ข้อ ที่ไม่มีใครจะสงสัยได้อย่างมีเหตุผล คือ ความมีอยู่ของพระเจ้าแต่องค์เดียว ความเที่ยงแท้ของคริสตศาสนา และความถูกต้องของนิกายคาทอลิก ต่อมาเมื่อรู้จักกับมงแตญ ความคิดก็เปลี่ยนไป หันไปชอบลัทธิวิมัตินิยมของมงแตญและช่วยมงแตญฟื้นฟูและเผยแผ่ความคิด โดยเขียนหนังสือชื่อ ปรีชาญาณ (ฝร. La Sagesse = The Wisdom) ถือตามแนวความคิดของมงแตญว่าธรรมชาติและสามัญสำนึก เป็นหลักตัดสินความจริงและความถูกต้อง เป้าหมายของปรัชญาคือความพยายามออมชอมความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ชาร์รงจึงได้พยายามอธิบายคริสตศาสนาให้สอดคล้องกับปรัชญาทุกลัทธิที่สนใจกันในขณะนั้น และสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะตื่นตัว หลักการของชาร์รงจึงอยู่ที่ว่า ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีใครสามารถแน่ใจในความคิดของตน ในทางปฏิบัติจึงควรยอมรับหมดทุกฝ่าย และต่างคนต่างปฏิบัติตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม เพราะเป้าหมายและความดีแท้จริงของมนุษย์อยู่ที่การมีคุณธรรม จะคิดอย่างไรหรือจะเชื่ออย่างไรไม่สำคัญ ขอให้นำไปสู่คุณธรรมได้ก็แล้วกัน ทั้งความคิดและหนังสือดังกล่าวถูกประณามโดยองค์การคาทอลิก

(ขอให้สังเกตว่า ปรัชญาแห่งการเสวนามิได้เดินตามนโยบายนี้ เพราะปรัชญาแห่งการเสวนาไม่สนับสนุนการรวมความคิด แต่สนับสนุนให้ต่างฝ่ายต่างคิดโดยเคารพความคิดของกันและกัน จนกว่าจะพบจุดใดตรงกัน จึงจะยอมรับความจริงตรงกันเฉพาะจุดนั้น โดยไม่มีการออมชอมหรือยอมจำนนหรือกลืนกันแต่ประการใดทั้งสิ้น)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s