cast system as philosophy

cast system as philosophy ปรัชญาการแบ่งวรรณะ

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ชมพูทวีปหมายถึงดินแดนซึ่งปัจจุบันได้แก่อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฐาน ประเทศเหล่านี้ มีพื้นเพวัฒนธรรมดั้งเดิมร่วมกันจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมลุ่มแม่น้ำสินธุกับวัฒนธรรมอารยันที่บุกรุกมาจากทางเหนือ จากการผสมผสานนี้เกิดการประนีประนอมระหว่างปัญญากับสัญชาตญาณออกมา เป็นการจัดระบบสังคมโดยการแบ่งวรรณะ ซึ่งจากเดิม 4 วรรณะแตกแขนงออกเป็นเรือนพันในปัจจุบัน การจัดสังคมเป็นวรรณะทำให้สังคมชมพูทวีปเกาะกลุ่มกันแน่นแฟ้นมั่นคงเป็นเวลาหลายพันปี จนกว่าจะมีการท้วงติงตั้งคำถามว่า มีการถือโอกาสเอาเปรียบกันอย่างอยุติธรรมในระบบดังกล่าวนี้หรือไม่ ปัญหานี้กลายเป็นสาเหตุแห่งการแตกแยกรุนแรงในหมู่ชาวชมพูทวีปมาจนทุกวันนี้

ระบบวรรณะนี้เกิดจากการที่ชาวชมพูทวีปได้ตระหนักว่า มีกฎเกณฑ์ตายตัวที่เอื้อให้สังคมคุมกันอยู่ได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนทัศน์ที่ 2 ในชมพูทวีป ผลที่สะท้อนออกก็คือสามารถประดิษฐ์อักษรขึ้นเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกแรก ๆ ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในธรรมชาติที่แสดงออกเป็นสัญลักษณ์ โดยเล่าเรื่องเป็นตำนานปรัมปราไว้มากมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s