Caring on ethic

caring

Caring on ethic จริยธรรมดูแล

ผู้แต่ง : วราภรณ์ พงษ์ธรพิสุทธิ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เราอาจจะมีท่าทีได้ 4 รูปแบบ คือ

  1.  แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ความสัมพันธ์แบบนี้พบได้แพร่หลายมาก เป็นความสัมพันธ์ชนิดเอาเปรียบผู้อื่น บางทีก็บอกกันตรงๆ เลย เช่นว่า “ถ้าเธอยอมฉันเรื่องนี้ ฉันจะไม่กลั่นแกล้งเธออีก” บางทีก็ไม่บอกตรง ๆ แต่ใช้เล่ห์เหลี่ยมให้อีกฝ่ายหลงเชื่ออย่างเช่น นายทุนออกกว้านซื้อที่ดิน บีบบังคับชาวบ้านให้ขายในราคาต่ำ โดยอ้างว่า “ฉันจะมาพัฒนาที่ดินแถบนี้ ใครไม่ยอมขายให้ฉันก็เท่ากับว่าไม่ร่วมมือสร้างความเจริญท้องถิ่น”
  2. แสวงหาความทุกข์บนความสุขของผู้อื่น ตนเองย่อมสละความสุขและบางครั้งถึงขนาดยอมรับความทุกข์เสียเองเพื่อให้คนอื่นมีความสุข เช่น พ่อตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุจนตัวเองตาย เพื่อให้ลูกได้เงินค่าประกันชีวิตไปใช้เล่าเรียน แม่ยอมเป็นหญิงบริการเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก เป็นต้น
  3. แสวงหาความทุกข์บนความทุกข์ของผู้อื่น เป็นท่าทีของคนอิจฉาตาร้อน หากฉันไม่ได้รับประโยชน์ด้วยแล้ว คนอื่นก็ต้องไม่ได้รับด้วย บางคนจึงจงใจสร้างความทุกข์ร้อนให้แก่คนอื่น อย่างเช่น คนที่พลาดตำแหน่งในสังคมเพราะสมัครช้าไป จึงผูกใจเจ็บตามล้างตามแค้นอย่างไม่หยุดยั้ง หรือคนติดโรคเอดส์แล้วมุ่งมั่นแพร่เชื้อเอดส์สู่คนอื่นให้มากที่สุด เป็นต้น
  4. แสวงหาความสุขบนความสุขของผู้อื่น ผู้ใช้รูปแบบนี้เป็นคนฉลาดสุขุม รู้จักวิเคราะห์และประเมินค่าอย่างสุขุม จึงพบว่ามีวิธีและก็พยายามให้วิธีดังกล่าวเพื่อพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขให้มากที่สุด และมั่นใจว่าคนอื่นมีความสุขมากขึ้นเท่าไร ฉันก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อฉันมีความสุขมากขึ้นเท่าใด ฉันก็จะสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นอีกเท่านั้นด้วย ความรู้สึกเช่นนี้การคือการดูแล ( Care) เหมือนแม่ดูแลลูก เป็นการกระทำที่มีแต่ให้ แล้วตนเองมีความสุขจากการภูมิใจที่ได้ให้ ผลตอบแทนมีเพียงคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล
ในทางปรัชญาจริยะ มนุษย์จึงพึงเลือกการแสวงหาความสุขบนความสุขของผู้อื่น นั่นจะทำให้จริยธรรมแห่งการดูแลเป็นคุณค่าสำคัญของสังคมมนุษย์และนำมาซึ่งสังคมสันติภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s