card-stacking

card-stacking อ้างลำเอียง

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ในบางกรณีข้ออ้างที่ยกมาสนับสนุนได้นั้น มีทั้งที่สนับสนุน (pro) และที่ลบล้าง (con) แต่ผู้อ้างเลือกอ้างเฉพาะข้อที่จะสนับสรุปสนุนความเห็นของตนเท่านั้น คือ ถ้าตั้งใจจะสนับสนุนก็อ้างเฉพาะข้อที่สนับสนุน และถ้าคิดจะคัดค้าน ก็จะอ้างเฉพาะข้อที่ลบล้างดังมีเรื่องละครชวนหัวว่า ในคดีรายหนึ่ง ทั้งโจทก์และจำเลยไปหาทนายคนเดียวกันซึ่งก็รับว่าความให้ทั้งสองฝ่าย ตอนพูดเป็นทนายโจทก์ก็ยกเหตุผลรอบด้านมาพิสูจน์ว่าจำเลยผิด ครั้นถึงเวลาพูดเป็นทนายจำเลย ก็มีเหตุผลมากมายยกขึ้นอ้างเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยไม่มีความผิด ดังตัวอย่าง

-ผมว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเก่ากว่าย่อมมีประสบการณ์มากกว่ามีจำนวนนักศึกษามากกว่าย่อมหมายถึงความมั่นคง มีถนนสาธารณะผ่ากลางช่วยให้สะดวกในการเดินทาง มีบริเวณกว้างขวางทำให้อากาศปลอดโปร่ง อยู่ไกลแม่น้ำไม่มีเสียงเรือรบกวน”

-“ดิฉันว่ามหาลัยธรรมศาสตร์ดีกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะใหม่กว่า ย่อมทันสมัยกว่า มีจำนวนนักศึกษาน้อยย่อมดูแลได้ทั่วถึง ไม่มีถนนสาธารณะผ่านกลางจึงมีเอกลักษณ์มากกว่า บริเวณไม่กว้างเกินไปจนทำให้การติดต่อระหว่างคณะไม่สะดวก อยู่ใกล้แม่น้ำช่วยให้อากาศปลอดโปร่ง และสัญจรทางน้ำสะดวก

–เหตุผลในการโต้วาที เข้าอยู่ในข่ายนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s