Cabala

แคบเบอเลอ

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

Cabalaแคบเบอเลอเพี้ยนเสียงมาจากแคเบอเลอ(Cabala) ภาษาฮีบรู แปลว่าขนบปากเปล่า(oral tradition) เป็นประมวลประสบการณ์การเข้าฌานของผู้นับถือศาสนายูดาห์ รวบรวมขึ้นในราวค.ศ. 1200 ในประเทศสเปน เชื่อกันว่าได้รับถ่ายทอดทางปากต่อปากมาจากอับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูลของชนชาติยิว แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วทั่วยุโรป คำสอนหลักก็คือว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์นิรันดรภาพ ไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับสสารได้ พระเจ้าจึงต้องแสดงองค์ลดหลั่นลงมา 10 ชั้น กว่าจะถึงโลกแห่งสสาร วิญญาณทุกดวงถูกสร้างมาพร้อมกันกับโลก วิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปจนกว่าจะบริสุทธิ์พอที่จะเข้าถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างเมสสิยาห์มาเป็นวิญญาณดวงสุดท้าย และจะส่งให้มาเป็นปัญญาของวิญญาณทั้งหลายเมื่อวิญญาณทุกดวงบรรลุขั้นสมบูรณ์แล้ว ได้มีผู้เขียนอรรถกถาไว้มากมาย และอิสราเอลแห่งเอลีเอเซอร์(Israel ben Eliezer 1700-1760) ชาวยิวในยูเครน ได้ก่อตั้งขบวนการฮัสสิดิ (Hassidism) ขึ้น เพื่อเผยแพร่คำสอนดังกล่าว คำสอนและวิธีการดังกล่าวได้ชื่อว่าแคเบอเลอด้วย นักปรัชญาผู้สังกัดอยู่ในขบวนการนี้ที่นับว่าสำคัญได้แก่ โยวานนิ ปีโคแห่งมิรานโดลา, ฟรันเชสโค ปีโคแห่งมิรานโดลา ผู้เป็นหลานอาของคนแรก, และโยฮันน์รอยช์ลิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s