begging the question

begging the question ทวนปัญหา

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ทวนปัญหา คือ การอ้างเนื้อหาที่ยังเป็นหามาพิสูจน์ข้อสรุป พูดง่าย ๆ ก็คือ พิสูจน์ตัวเอง เช่น อ้างทฤษฎีบทที่ 10 ในการพิสูจน์เรขาคณิตทฤษฎีบทที่ 10 เป็นต้น พูดตามนัยตรรกวิทยาก็คือ ประโยคอ้างและประโยคสรุปหมายถึงกรณีเดียวกัน จึงมีเพียง 2 เทอมผิดกฎข้อหนึ่ง เช่น

1.1 “การคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของเป็นความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมก็คือ คืนทรัพย์สินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนให้แก่เจ้าของเดิม”
1.2 “ที่เขาสอบตกก็เพราะเขาขี่เกียจดูหนังสือและการที่เขาขี่เกียจดูหนังสือก็เพราะเขายอมสอบตก”
1.3 “คุณไม่มีสิทธิเรียนในสถาบันของเรา เพราะคุณยังไม่เป็นสมาชิก และคุณจะเป็นสมาชิกไม่ได้เว้นแต่คุณจะเป็นศิษย์ของสถาบันเสียก่อน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: