Bacon on New Organon

Bacon on New Organon เครื่องมือคิดใหม่ของเบเขิน
ผู้แต่ง : เมธา หริมเทพาธิป
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ
เบเขินเห็นว่าอุปสรรคได้แก่ เทวรูป 4 เมื่อเห็นว่ามีอุปสรรคมากมายเช่นนี้ต้องทำการค้นคว้าอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้สงสัยไว้ก่อนเสมอแล้วค่อยหาความแน่ใจเอาภายหลังโดยเริ่มงานบันทึกข้อสังเกตไว้กันลืม การสังเกตต้องรักษากฎ 8 ข้อ คือ
1. Variation : ทดลองกับของประเภทหลากชนิด
2. Repetition : ซ้ำการทดลอง
3. Extension : ขยายขอบเขต เช่น เมื่อเรารู้ว่าน้ำกับน้ำมันไม่รวมกัน ให้ลองน้ำกับเหล้าดูว่าจะอยู่ในข่ายด้วยหรือไม่
4. Translation : เลียนธรรมชาติ เช่น เห็นรุ้งกินน้ำ ให้ลองทำดูเอง
5. Inversion : กลับกัน เช่น รู้ว่าอากาศร้อนลอยขึ้น อากาศเย็นจะลอยลงหรือไม่
6. Compulsion or Suppression : หากรณีพิสดาร เช่น เอากระดาษคั่นระหว่างแม่เหล็กกับเศษเหล็ก จะยังดูดหรือไม่
7. Application :หาการประยุกต์ เช่น อากาศร้อน-เย็นมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
8. Copulation : รวมประสบการณ์เข้าด้วยกัน

ข้อเท็จจริงที่บันทึกมาได้นี้จะเหมือนป่ามีต้นไม้เต็ม ต้องทำการคัดแบ่งประเภทโดยใช้ วิธีการ 3 ตารางคือ ตารางมี ตารางไม่มี และตารางระดับ (Method of the Three Tables: Presence, Absence , Degrees)เบเขินยกตัวอย่างดวงอาทิตย์ทำให้ดินร้อน(presence of heat) ไม่ทำให้หิมะบนยอดเขาละลาย(absence of heat) น้ำกับดินร้อนต่างกัน(degrees)
เท่าที่ทำมานี้เพียงแต่ได้ผลขั้นแรก (provisory knowledge) จะต้องทดสอบต่อไป ซึ่งยังมีกฎเกณฑ์อีกมาก ซึ่งท่านเองก็ยอมรับว่าเป็นงานหนักมากจะทำคนเดียวไม่ได้
เบเขินต้องการคัดค้านตรรกวิทยาของแอเริสทาเทิล แต่ก็ไม่อยากปฏิเสธเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่ขณะนั้น ท่านยังเชื่อเรื่องพระเจ้าและวิญญาณของมนุษย์ที่สอนอยู่ขณะนั้น ท่านเชื่อสมรรถภาพของเหตุผลนิรนัย แต่จะต้องค้ำประกันด้วยวิธีอุปนัยของตน จึงจะเชื่อได้ ญาณปรัชญาของเบเขินจึงต้องจัดอยู่ในประเภทประสบการณ์นิยม เพราะถือว่าประสบการณ์เป็นศาลฎีกาตัดสินความจริง และเป็นประสบการณ์เชิงสัจจะ (realistic empiricism) เพราะเชื่อว่าอุปนัยถูกวิธีและไร้อคติจากเทวรูป 4 ทำให้ปัญญามนุษย์ได้ความรู้ตรงกับความเป็นจริงอันเป็นระบบเครือข่ายในเอกภพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s