Bacon on New Atlantis

Bacon on New Atlantis อุตมรัฐใหม่ของเบเขิน
ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ
เบเขินสร้างอุตมรัฐนี้ด้วยความหวังว่า วิทยาศาสตร์ซึ่งจะเกิดจากวิธีอุปนัยของท่านนั้น จะพลิกโลกให้เป็นสวรรค์เพราะความรู้คือพลัง ดังนั้น “โดยรวมพลังและประสานพลังของมนุษย์ การวิจัยของมนุษย์จะเปิดเผยพลังธรรมชาติทุกรูปแบบ มนุษย์จะรู้จักและใช้พลังเหล่านั้นเพื่อความผาสุกร่มเย็นของมวลมนุษย์”

ข้าหลวงของ Solomon’s House (ราชบัณฑิตยสภา) แถลงว่า “เป้าหมายของมูลนิธิของเราก็คือ วิจัยให้รู้เรื่องสาเหตุและความลับของการเคลื่อนของสิ่งทั้งปวง แล้วเราก็จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้สยบอยู่ภายใต้อาณาจักรของมนุษย์”
เบเขินจินตนาการสถาบันมากมายซึ่งเป็นจริงในสมัยนี้ไปมากแล้ว และที่เหลือคงจะเป็นจริงในอนาคต เช่นห้องทดลองลึกใต้ทะเล หอดูดาวสูงครึ่งไมล์(ลอยฟ้ากระมัง) ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มีการเผยแพร่ผลการค้นคว้าทั่วโลกชั่วพริบตา มีพนักงานสื่อสารประจำสถานีตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
เมื่อตั้งกฎเกณฑ์การหาความรู้ใหม่ (inductive logic) โดยสังเกตจากธรรมชาติแล้ว ก็สรุปว่าต้องค้นคว้าดูความเป็นไปในตัวของเราเองด้วย จึงตั้งหลักจริยธรรมให้เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ เมื่อสังเกตดูแล้วก็เห็นว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการธำรงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ด้วยกันทั้งนั้น (เป้าหมายของชีวิต) และทั้งนี้ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันในสังคม (วิถีไปสู่เป้าหมาย) จึงควรวางกฎเกณฑ์ให้สังคมมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมความต้องการดังกล่าวของมนุษย์ นับเป็นพื้นฐานของปรัชญาสังคมยุคใหม่ และจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม (naturalism)ต้องศึกษาจิตวิทยาให้รู้สาเหตุของโรคทางศีลธรรมและเข้าใจวิธีเยียวยาตามธรรมชาติมนุษย์ ห้ามฝืนธรรมชาติ หลักศีลธรรมจึงไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน การศึกษาอบรมจึงต้องถือเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือดูความต้องการและความสามารถของแต่ละคน และปั้นขึ้นตามความเป็นจริงของแต่ละคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: