Aurelius on ethic

Aurelius on ethic จริยธรรมของจักรพรรดิออรีเลียส
ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

จักรพรรดิมาร์เคิส ออรีเลียส ( Emperor Marcus Aurelius, 121-180 ) นำเอาจริยธรรมแบบ สโทว์อิกไปใช้ในชีวิตจริงอย่างน่าสรรเสริญ ขณะที่ครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งมหาอาณาจักรโรมัน เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นหลายอย่างในมหาอาณาจักร เช่น อนารยชนรุกรานชายแดนอย่างดุเดือด เกิดน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โรคระบาด มเหสีและโอรส 4 พระองค์สิ้นพระชนม์ เหลือโอรสอีกองค์เดียวก็สติไม่สู้ดีหวังให้สืบสันติวงศ์ไม่ได้ ฯลฯ แต่พระองค์ก็รับหน้าแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างพระทัยเยือกเย็นเสด็จนำทัพออกปราบศัตรูเอง ตอนกลางคืนก็บันทึกวิธีทำใจสงบอุเบกขาท่ามกลางเหตุร้าย มีหลักสำคัญว่าไม่มีเหตุร้ายใดนำโชคร้ายมาให้  โชคดีหรือโชคร้ายอยู่ที่ใจของเรา ถ้าเรากล้าเผชิญหน้าด้วยใจอุเบกขา ก็เป็นโชคดีของเรา ถ้าไม่กล้าเผชิญหน้าก็นำโชคร้ายมาให้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s