Augustine on goodness

Augustine on goodness ความดีของออกัสทีน
ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ
เนื่องจากออเกิสทีน(Saint Augustine 354-430)ถือว่าพระเจ้ามีสิทธิจะวางแผนการสร้างโลกอย่างไรก็ได้แล้วแต่ความพอพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่าง สิ่งสากลใดจะมีอยู่ในพระปัญญาของพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงพอพระทัย พระองค์จะทรงพอพระทัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ เพราะไม่มีอะไรมากำหนดพระประสงค์ของพระองค์ ถ้าจะถามว่าทำไมพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างนี้ ก็จะตอบได้แต่เพียงว่า ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นดีเห็นชอบอย่างนี้ จะตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะพระประสงค์ของพระองค์อยู่เหนือเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ในเมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์จะสร้างโลก พระองค์ก็ต้องทรงเลือกแผนใดแผนหนึ่ง เราเห็นกันอยู่ว่าพระองค์ทรงเลือกแผนซึ่งเป็นแผนของโลกเรา เหตุผลที่เราพยายามจะเข้าใจว่าทำไมพระองค์ทรงเลือกแผนนี้ ล้วนแต่เป็นเหตุผลตามประสามนุษย์ที่คิดในขอบเขตของเรา พระประสงค์ของพระองค์ทรงอยู่เหนือเหตุผลทุกอย่าง จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปยัดเยียดเหตุผลของเราให้พระองค์
พระประสงค์ของพระเจ้าแสดงออกให้เราทราบโดยทางคัมภีร์ไบเบิล และผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้ อันได้แก่คณะบาทหลวงตามลำดับฐานันดรศักดิ์โดยมีสันตะปาปาเป็นประมุข
มาตรการตัดสินความประพฤติดีก็คือ การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราอาจจะหาเหตุผลดูได้เพื่อความรู้และความเข้าใจตามประสามนุษย์ แต่ถ้าเหตุผลของเราไปขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อใด ต้องหาเหตุผลใหม่ให้ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ให้ได้ มิฉะนั้นต้องทิ้งเหตุผลเพื่อยึดเอาพระประสงค์ของพระองค์เป็นหลักเสมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s