ปรัชญาประยุกต์

applied philosophy ปรัชญาประยุกต์
ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ
ปรัชญาประยุกต์ คือการนำเอาปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความผลสรุปของวิชาต่างๆแยกสาขาออกมากมายตามสาขาวิชาเฉพาะแต่ละวิชา เช่น
1. ปรัชญาศาสนา
2. ปรัชญาจริยะ
3. ปรัชญาคณิตศาสตร์
4.ปรัชญาวิทยาศาสตร์
5.ปรัชญาการเมือง
6.ปรัชญาสังคม
7.ปรัชญาจิต
8.ตรรกวิทยา – เครื่องมือคิด
9. จริยศาสตร์ – วิชาว่าด้วยความประพฤติในทุกแง่ทุกมุม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s