หลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)        click
  2. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)    click
  3. หลักสูตรอบรมระยะสั้น (อยู่ระหว่างการจัดตั้งหลักสูตร)
  4. การเข้าฟังบรรยายสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) click
  5. การเผยแพร่สาธารณะผ่าน Youtube ปรัชญาและจริยศาสตร์
  6. โครงการอบรมต่างๆ click

 

course overall
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร ป.เอก/ป.โท : เปิดรับสมัครนักศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่คุณเพ็ญพักตร์ 080-084-7389