หลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

**ชีวิตติดล็อค ปลดล็อคความคิด

การเข้าฟังบรรยายสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) click

ห้องเรียน 2154 อาคาร 21 ศรีจุฑาภา ชั้น 5

การเผยแพร่สาธารณะผ่าน Youtube ปรัชญาและจริยศาสตร์