หลักสูตรปรัชญาและจริยศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก) click

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) click

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

**ชีวิตติดล็อค ปลดล็อคความคิด

การเข้าฟังบรรยายสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) click

ห้องเรียน 2154 อาคาร 21 ศรีจุฑาภา ชั้น 5

การเผยแพร่สาธารณะผ่าน Youtube ปรัชญาและจริยศาสตร์

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: